สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ตามโครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยตามเครือข่ายอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย(Researcher Club) สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ จัดกิจกรรมที่3: การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวารี นามวงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ มั่งศิริ มาบรรยายเรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมรองอธิการบดี นัดพิเศษ ครั้งพิเศษ/2561
ค่าย May Camp จัดกิจกรรม Adventure