คุณยอดชาย ศึกษาชาติ ผู้จัดการศูนย์สัมนาและฝึกอบรมนำทีมงานจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศึกษาดูงานระบบการจัดการครัวมาตรฐานและการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบตามมาตรฐาน คุณภาพISO 9001:2015 เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2561 โดยมีคุณพัสส นันท์ แย้มฉ่ำไพร ผู้จัดการครัวสวนดุสิตและคุณวนิดา สุขประเสริฐ ให้การต้อนรับ

 

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (IQA) ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมรองอธิการบดี นัดพิเศษ ครั้งพิเศษ/2561