ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยจัดฝึกอบรม หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility” ครั้งที่ 3/2561  มีวาระสำคัญเรื่อง คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการหน่วยจัดฝึกอบรมฯ ประจำปี 2561 รายชื่อผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ประเด็นการสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ ณ ห้องประชุม 1208/1 อาคาร 1  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

กิจกรรม May camp
การประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 5(11)/2561