สวนดุสิต ทำทีมวิจัย คว้ารางวัลนวัตกรรมจากงานวิจัยในงาน international Exhibition of Inventions Geneva Switzerlang
นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้ทรางคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการในคณะกรรมการสภาการศึกษา