นางสาววรรณพร พะลัง นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ ชนะเลิศการประกวดเทพีสงกรานต์ ประจำปี 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพล อ่อนน้อมพันธุ์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560