นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ทีม "US" คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท
สวนดุสิต ทำทีมวิจัย คว้ารางวัลนวัตกรรมจากงานวิจัยในงาน international Exhibition of Inventions Geneva Switzerlang