ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560
นางสาววรรณพร พะลัง นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ ชนะเลิศการประกวดเทพีสงกรานต์ ประจำปี 2561