นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับการแต่งตั้งไห้คำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560