ขอแสดงความยินดี ศูนย์นอกที่ตั้ง ลำปาง รับรางวัลผลงานวิจัยดีในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษัณ
นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับการแต่งตั้งไห้คำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี