คณะพยาบาลศาสตร์ มสด. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในงาน Medical Device Inno Awards 2018
ขอแสดงความยินดี ศูนย์นอกที่ตั้ง ลำปาง รับรางวัลผลงานวิจัยดีในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษัณ