โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทาแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน สู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร รุ่นที่ 4”

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แข่งอย่างไรให้ชนะเหมือน STARTUP” ๑.ห
สวนดุสิตในสื่อมวลชน : "วิ่งรอบรั้ว ทัวร์รอบเมือง" หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 9 มิถุนายน 2561