โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แข่งอย่างไรให้ชนะเหมือน STARTUP”

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร “ฝึกปฏิบัติ การปฏิบัติงานในระบบ e-Gp สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมืออาชีพ กรณีวิธีเฉพาะเจาะจง วิธี e-Market และวิธี e-Bidding ภาคปฏิบัติด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) การทำร่างสัญญาใหม่ ๑๕ สัญญา การบริหารสัญญา การถอยข้อมูล และแนวทางการแก้ปัญหาในทางปฏิบัติที่พบบ่อย”
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทาแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน สู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร รุ่นที่ 4”