ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยจัดฝึกอบรม หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility" ครั้งที่ 4/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิวัดและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility" หลักสูตรฝึกอบรม"การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility" แนวทางวัดและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการ ณ Sharing Room  สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 มิถุนายน 2561