กองกฎหมาย กองบริหารงานบุคคล และกองคลัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมหารือเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ….  ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 มิถุนายน 2561