กองกฎหมาย กองบริหารงานบุคคล และกองคลัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมหารือเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ….  ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 มิถุนายน 2561

คณะพยาบาลศาสตร์ มสด.จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “แนวทางในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว : แบบวัดความสามารถในการทำกิจกรรม (Typolygy of the Aged with Illustration : TAI) และแบบวัดความสามารถ”
หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย มสด. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยจัดฝึกอบรม หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility" ครั้งที่ 4/2561