คณะพยาบาลศาสตร์ มสด. จัดโครงการการรวบรวมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยจากงานบริการวิชาการ กำหนดการกิจกรรมที่ 3 (อบรมเชิงปฎิบัติการ) เรื่อง “แนวทางในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว : แบบวัดความสามารถในการทำกิจกรรม (Typolygy of the Aged with Illustration : TAI) และแบบวัดความสามารถ” และได้รับเกียรติจาก อ.ญาดารัตน์ บาลจ่าย คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมิทราธิราช  อ.อริยา ดีประเสริฐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มาบรรยายเรื่อง “ long term care : Model ang concept” and “Typolygy of the Aged with Illustration : TAI” โดยดำเนินรายการโดย อ.รุ่งนภา ป้องเกียรติชัย หัวหน้าสาขาพยาบาลชุมชน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ Hall2 คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)