รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 4/2561 โดยมีวาระเรื่อง กำหนดการจัดโครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน และการติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการสืบสาน ศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน ที่อยู่ในความรับผิดชองฝ่ายต่างๆ ฯลฯ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:พศิน) 

ประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระยะที่ 2 ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มสด.จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “แนวทางในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว : แบบวัดความสามารถในการทำกิจกรรม (Typolygy of the Aged with Illustration : TAI) และแบบวัดความสามารถ”