ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง อาคารห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ คลังสมองพัฒนาท้องถิ่น ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน และจ้างออกแบบงานปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมประสบการณ์การ เรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๑ งาน
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร “ฝึกปฏิบัติ การปฏิบัติงานในระบบ e-Gp สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมืออาชีพ กรณีวิธีเฉพาะเจาะจง วิธี e-Market และวิธี e-Bidding ภาคปฏิบัติด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) การทำร่างสัญญาใหม่ ๑๕ สัญญา การบริหารสัญญา การถอยข้อมูล และแนวทางการแก้ปัญหาในทางปฏิบัติที่พบบ่อย”