ดร.ธนาภรณ์ โคตรพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายไทย และ รศ.หวง เหอ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายจีน ร่วมพิธีเปิดสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีสถานเอกอัครราชฑูตจีนประจำประเทศไทย , ท่านเจ้าคุณธงชัย , ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยต้าหลี่ พร้อมทั้งผู้มีเกียรติจากหลายภาคส่วนมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง และนอกจากนี้ ดร.ธนาภรณ์ โคตรพัฒน์ ยังได้รับเกียรติให้เป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสัมมนา เรื่อง การพัฒนาสถาบันขงจื่อในอนาคต ซึ่งการสัมมนานี้ก่อเกิดประโยชน์และจุดประกายในการพัฒนาสถาบันขงจื่อของเราเองว่าเราควรจะทำอย่างไรให้ชาวไทยและชาวจีนได้รับประโยชน์ร่วมกันได้มากที่สุด 

ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำคณะกรรมการองค์การนักศึกษาสอนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัยในกิจกรรมเสริมทักษะสำหรับนักศึกษาใหม่
ประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระยะที่ 2 ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย