ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำคณะกรรมการองค์การนักศึกษาและพี่ขจรกับน้องเฟื่องฟ้าสอนนักศึกษาใหม่ร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและเพลงสวนดุสิต ในกิจกรรมมหาวิทยาลัยสานสัมพันธ์นักศึกษา ครั้งที่ 2 “สอนน้องร้องเพลง” จัดโดยกองพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมทักษะสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารพลศึกษาชั้น 2 

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
พิธีเปิดสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร