คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๕๙  คน ที่ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีและมอบวุฒิบัตร โดยมี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์  ผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติ อีกทั้งนักศึกษาได้จัดแสดงมุติตาจิตแก่อาจารย์ผู้สอน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๓๐๑ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

 

(นายครรชิต อนุกูล/ข่าว)