เมื่อวันที่ 10-12 มิถุนายน 2561 อาจารย์กนกวรรณ  วีระรัตนนุสรณ์ และอาจารย์เจนจิรา หวังหลี อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ณ โรงแรมรอยัล ฮิลล์ สตูล จ.สตูล 

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลพื้นฐาน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙