ผศ.ดร. ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์ เป็นประธาน ในการประชุม การดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานฯ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต