ผศ.ดร. ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์ เป็นประธาน ในการประชุม การดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานฯ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 

ประชุมพนักงานสำนักงานอำนวยการ สำนักกิจการพิเศษ มสด. ครั้งที่ 9(18)/2561
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา