การปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ที่เน้นความร่วมมือ กับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร “ฝึกปฏิบัติ การปฏิบัติงานในระบบ e-Gp สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมืออาชีพ กรณีวิธีเฉพาะเจาะจง วิธี e-Market และวิธี e-Bidding ภาคปฏิบัติด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) การทำร่างสัญญาใหม่ ๑๕ สัญญา การบริหารสัญญา การถอยข้อมูล และแนวทางการแก้ปัญหาในทางปฏิบัติที่พบบ่อย”