ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดมหกรรมอาหารและเมืองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๑๙/๒๕๖๑

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างจัดทำและจัดพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการสอบพร้อมตรวจ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การประชุมวิชาการระดับชาติสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน