ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(6)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2561  คู่มือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย และพิจารณาแหล่งลงทุน ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย (เดิม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

ศูนย์ฯนครนายก จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการอนามัย ครั้งที่ 3
มสด.จัดโครงการ “การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559” หัวข้อ ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้