http://entrance.dusit.ac.th/TCAS/news/view/52.html

กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561
กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาครูที่ผ่านการคัดเลือก โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560