กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาครั้งที่ 6 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ “กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 61” ซึ่งเป็นกิจกรรมนันทนาการและฐานกิจกรรมสรุปผลการทำกิจกรรมทุกบ่ายวันอังคารที่ผ่านมาในแต่ละสัปดาห์เพื่อสร้างความสามัคคีและพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาใหม่ ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารพลศึกษาชั้น 2 

บัณฑิตวิทยาลัย  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  "การพัฒนาความรู้และทักษะ การใช้งาน ระบบวารสารออนไลน์ OJS 3.0"
นิเทศศาสตร์ สวนดุสิต เสวนาวิชาการการเรียนการสอนนิเทศศาสตร์ยุคใหม่