วิทยากรโดย ดร. ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาความรู้และทักษะการใช้งาน ระบบวารสารออนไลน์ OJS 3.0″ ให้กับบุคลากรสวนดุสิตและผู้สนใจ เพื่อความรู้และทักษะการใช้งานระบบวารสารออนไลน์แก่ผู้บริหารวารสารและผู้ใช้งานของระบบวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต และ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารวารสารและผู้ใช้งานระบบวารสารออนไลน์ได้ถูกต้องเต็มประสิทธิภาพ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 ห้อง 301 ชั้น 3 บัณฑิตวิทยาลัย  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ และฝ่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วม ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมแสดงศักยภาพนักศึกษาพิการเรียนร่วมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่10
กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 61