ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่3/2561 โดยมีวาระเรื่องแผนการดำเนินการโครงการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายในการทำงาน เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน และเรื่องข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามนโยบายมหาวิทยาลัย ฯลฯ  วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

 

สำนักบริหารกลยุทธ์ Suan Dusit The open จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp for international School’s Students 2018
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 7(28)/2561