สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการแข่งขันกีฬา แบดมินตัน ฟุตซอล และวอลเลย์บอล ในโครงการ “Sports For Health” ระหว่างวันที่ 2-31 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญบุคลากรรวมเชียร์และให้กำลังใจได้ที่ อาคารพละศึกษาชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

มสด.จัดโครงการ “การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559” รายวิชาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล และรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
สำนักบริหารกลยุทธ์ Suan Dusit The open จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp for international School’s Students 2018