สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ศิริพร ฉิมพลี และคณะวิทยากรจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. สุขเกษม จารุวิจิตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(14)/2561
สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการแข่งขันกีฬา แบดมินตัน ฟุตซอล และวอลเลย์บอล ในโครงการ “Sports For Health”