ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มสด. ร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่…) พ.ศ. …. ในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ได้ที่ https://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=43&content_id=3742

 https://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=43&content_id=3742

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการเสวนาเรื่อง "ภาษากับการสื่อสาร : วันวาน & วันนี้" 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตในสื่อมวลชน กับพิธีเปิดงานมหกรรม สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน