าวประชาสัมพันธ์โครงการเสวนาเรื่อง “ภาษากับการสื่อสาร : วันวาน & วันนี้” 

          หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร (Language literacy and Communication) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการเสวนาเรื่อง “ภาษากับการสื่อสาร : วันวาน & วันนี้”  ในวันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ Suan Dusit Bistro อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้ร่วมเสวนาคือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นักเขียนนามปากกา “แหลม หญ้าคา” คุณจักรกฤต โยมพยอม “ครูทอม” แฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ และนักศึกษาหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์ ดร. ศุภศิริ บุญประเวศ อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร

          โดยหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ รวมไปถึงผู้ที่สนใจทั่วไป แจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ https://goo.gl/forms/5b5po987jHzGcRQs2 ปิดรับการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์พรเพ็ญเหล็กดีเศษ เบอร์โทรศัพท์ 086-956-9321 อีเมล pp.lekdeesed@gmail.com

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มสด. ร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ที่ https://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=43&content_id=3742