คณะวิทยาการจัดการ จัดตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) รอบ 12 เดือน
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันในงาน เกษตรสร้างชาติ ในวาระกรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 50 ปี-กรมส่งเสริมการเกษตร