รอบที่ 5 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th

สถานที่สอบสัมภาษณ์ 
ผู้สมัครทุกสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในกรุงเทพฯ และวิทยาเขตสุพรรณบุรี สถานที่สอบคือ อาคารเรียนรวม 32 ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ

สำหรับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ตรัง นครนายก จัดสอบ ณ ศูนย์การศึกษานั้นๆ

เอกสารที่ใช้ประกอบการสัมภาษณ์ ผู้สมัครดูได้จากประกาศรายชื่อฯ
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ SDU Service Center โทร. 022445555

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันในงาน เกษตรสร้างชาติ ในวาระกรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 50 ปี-กรมส่งเสริมการเกษตร
การขยายเวลาและเลื่อนการฝึกอบรม โครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพารา ระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561-การยางแห่งประเทศไทย