หลักสูตรการจัดการบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) รอบ 12 เดือน โดยไดรับเกียรติจาก ผศ อิงอร ตั้นพันธ์ เป็นประธานตรวจ ผศ.ดร ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร กรรมการ ผศ.อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ กรรมการ และนางสาวสายใจ อยู่แท้กูล เลขานุการ เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 331 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

  มสด. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ใส่ใจผลิตอาหารปลอดภัย ไม่ใช้ไขมันทรานส์