รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยขบวนจิตอาสา ณ ทำเนียบรัฐบาล และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร และคลองผดุงกรุงเกษม ณ บริเวณวัดโสมนัสราชวรวิหาร  ร่วมกับสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
คณะวิทยาการจัดการ จัดตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) รอบ 12 เดือน