กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ แจ้งสมาชิกเพื่อจ่ายเงินคืนสมาชิก ที่มีอายุครบ 5 ปี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา รหัส 61 และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61