คลิกประกาศกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ แจ้งสมาชิกเพื่อจ่ายเงินคืนสมาชิก ที่มีอายุครบ 5 ปี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

การสัมมนา การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2560
ขอเชิญคณาจารย์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 1