ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมสู่เพชรสวนดุสิต กิจกรรมส่งมอบนักศึกษา พัฒนาผู้เรียน พร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษา ณ ห้อง 304 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 9 สิงหาคม 2561

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Fitness For Running ประจำเดือนสิงหาคม 2561
การสัมมนา การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2560