ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. สาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง เข้าร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (รอบ 12 เดือน) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (434) กรุงเทพฯ

ศูนย์ฯลำปางจัด"โครงการเตรียมความพร้อมสู่เพชรสวนดุสิต กิจกรรมส่งมอบนักศึกษา พัฒนาผู้เรียน
กิจกรรม LA-OR ADVENTURE