ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 คณาจารย์ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ทำการส่งมอบนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และสาขาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558 ตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่เพชรสวนดุสิต กิจกรรมส่งมอบนักศึกษา พัฒนาผู้เรียน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานโครงการฯ พร้อมกล่าวต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯยังได้จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา โดยมีการแนะนำสถานที่พร้อมทั้งให้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ อีกด้วย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมจัดบูธนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)
สาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์ฯลำปาง เข้าร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (รอบ 12 เดือน)