ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สวนดุสิต คุยสร้างงาน” การจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) ในหัวข้อ  “ศาสตร์การดูโหงวเฮ้ง” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุภัทรกิตติ์ ตันศิริภัทร (ตั้งจองเส็ง)  เป็นวิทยากรรับเชิญพิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ เป็นวิทยากรนำ KM ในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง  202 ชั้น 2 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (รอบ 12 เดือน) ปีการศึกษา 2560
โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ อบรมการสอนว่ายน้ำให้กับครูสอนว่ายน้ำของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก