ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ผศ. บุญไท เจริญผล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ ผศ.กมลรัตน์ คะนองเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของหลักสูตร (รอบ 12 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ส.ค. 61

(ข่าว/ภาพ/นายครรชิต อนุกูล) 

บัณฑิตวิทยาลัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สวนดุสิต คุยสร้างงาน” การจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) ในหัวข้อ  “ศาสตร์การดูโหงวเฮ้ง”