ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙   วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น ๒ บัณฑิตวิทยาลัย 

โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ ให้บริการนวดแผนไทยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (รอบ 12 เดือน) ปีการศึกษา 2560