ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 61 คณะวิทยาการจัดการ” พร้อมทั้งให้กล่าวโอวาท โดยมีคณาจารย์สายวิชาการ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และนักศึกษารุ่นพี่ ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 

การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายลำดับรอง สำนักกิจการพิเศษ มสด. ครั้งที่ 9(19)/2561
โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ ให้บริการนวดแผนไทยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)