ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นจำลองเพื่อใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๐/๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายการจ้างปรับปรุงอาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมุนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Fitness For Running ประจำเดือนสิงหาคม 2561