ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายลำดับรอง สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(19)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง จรรยาบรรณและวินัยพนักงานโครงการ โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส) และโครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561   

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 24(54)/2561
คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 61