ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ขอเชิญชวนนักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมส่งผลงานการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Logo) ในหัวข้อ “ละอออุทิศโรงเรียนแห่งความสุข”