การประกวดเรียงความ “เสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคคลที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อด้านอาหาร โภชนาการ และการอนามัย
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนครุภัณฑ์เฉพาะทาง จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)